Thursday, December 30, 2010

Edisi 7: Reka Bentuk Penyelidikan


Sambungan...

Prosedur Penyelidikan

e. Menentukan Strategi dan Teknik

Maklumat dapat diperolehi daripada berbagai-bagai sumber. Strategi dan teknik merupakan cara-cara yang kita gunakan untuk mengumpul data-data atau maklumat dalam penyelidikan. Strategi merujuk kepada gaya atau orientasi umum untuk menyelesaikan masalah penyelidikan. Strategi yang dianggap tradisional ialah seperti eksperimen, tinjauan (survey) dan kajian kes. Tujuan kajian akan membantu menentukan strategi kajian. Teknik atau taktik pula merujuk kepada kaedah khusus dalam rekabentuk kajian. Contohnya seperti temubual, soal selidik, partisipasi, dan sebagainya. Setiap strategi dan teknik masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Penyelidikan boleh memilih strategi dan teknik tertentu ataupun menggabungkannya. Apa yang penting ialah strategi dan teknik yang dipilih mempunyai ciri-ciri kredibiliti, keobjektifan, kebolehanpercayaan, keesahan dan kebolehan untuk generalisasi. Penyelidikan yang empirikal akan memilih strategi dan teknik yang sesuai dan betul dalam mengumpul data.

Secara amnya terdapat dua kategori data iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang diperolehi secara langsung daripada ‘kejadian’ sosial sebenar. Antara teknik yang selalu digunakan untuk mendapatkan data primer adalah seperti soal selidik, temubual, dan partisipasi. Data sekunder pula merupakan maklumat-maklumat daripada bahan sedia ada dan boleh diperolehi melalui rujukan perpustakaan. Ia melibatkan kajian-kajian teks, dokumen, kertas kerja, mikro filem, media massa, dan sebagainya.

Sungguhpun setiap penyelidikan akan menentukan teknik masing-masing, secara umumnya boleh dibezakan antara teknik yang dipilih oleh penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Teknik yang biasa dipilih oleh penyelidikan kualitatif ialah pemerhatian, temubual, soal selidik, kajian-kajian bahan seperti dokumen dan teks, visual seperti gambar dan video, laporan rasmi, bahan-bahan ephemera seperti iklan, poster, risalah, diari, kartun, dan lain-lain. Bagi penyelidikan kuantitatif strategi asas ialah soal selidik, menganalisa maklumat-maklumat data-data numerikal yang sedia ada dan melakukan eksperimen statistik.

f. Menjadualkan Kerja

Sesuatu penyelidikan perlulah dirancang dengan teliti. Perancangan atau pelan tindakan akan membantu seseorang penyelidik dalam mendapatkan maklumat dan memudahkan kerja-kerjanya. Perancangan hendaklah bersesuaian dengan skop kajian, kaedah yang dipilih, kemudahan-kemudahan fizikal dan situasi si pengkaji. Dari segi skop, skop yang luas memerlukan masa yang mungkin lebih panjang.

Kaedah kuantitatif memerlukan masa untuk menyediakan soal selidik, melakukan kajian rintis, mengedarkan borang dan menganalisa data-data numerikal. Bagi kaedah kualitatif masa yang panjang mungkin diperlukan mengaturkan temujanji, mengadakan perjumpaan dan menganalisa data-data selepas temubual. Kemungkinan pula seorang penyelidik sepenuh masa akan menjadualkan masa yang lebih singkat berbanding dengan penyelidik sambilan dalam meyempurnakan kerja-kerja penyelidikan yang serupa. Dari segi kemudahan fizikal penyelidik patut mengambil kira keperluan-keperluan logistik dan anggaran perbelanjaan. Oleh itu jadual kerja perlulah diselaraskan dengan peruntukan kewangan. Sungguhpun sebahagian proses penyelidikan boleh dilakukan di dalam perpustakaan, menyelidik merupakan aktiviti turun ke padang. Maksudnya penyelidik sepatutnyalah melihat dan mengkaji kejadian sebenar dalam kehidupan sosial.

Oleh itu penyelidikan yang signifikan adalah berdasarkan data-data hasil daripada kerja lapangan seperti temubual, pemerhatian, penyertaan, dan soal selidik. Beberapa masalah mungkin dihadapi dalam melaksanakan kerja lapangan. Antaranya pelbagai isu etika perlu diselesaikan. Pertamanya kita perlu mendapatkan kebenaran daripada autiroti berkenaan. Jika kita hendak membuat kerja lapangan di sekolah misalnya, kebenaran pengetua terlebih dahulu diperlukan. Keduanya penyelidikan melibatkan sensitiviti banyak pihak. Terdapat penyelidikan yang mungkin menyinggung perasaan pihak tertentu. Kajian mengenai persoalan sekularisme atau seks misalnya, dianggap sensitif oleh banyak pihak. Oleh itu pengkaji perlulah berhati-hati dalam menanganinya. Ketiganya penyelidik mesti menyedari akan hak responden. Responden tidak boleh dipaksa untuk diselidik. Segala jawapan mereka mestilah secara sukarela. Keempatnya, penyelidik sepatutnya tidak bersikap berat sebelah atau bias dalam kajiannya. Penyelidikan yang bersifat etnosentrik mungkin akan menjejaskan keobjektivitian kajian. Ringkasnya penyelidikan melibatkan persoalan etika, isu-isu sensitif dan politik yang tidak dapat dielakkan oleh penyelidik. Maka terpulanglah kepada si penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang beretika, benar dan tepat.

g. Menganalisa dan Menginterpretasi Data

Menginterpretasi data merupakan perkara penting yang menarik minat penyelidik. Penganalisaan perlu dilakukan dengan teliti. Data-data akan membuktikan atau menafikan hipotesis penyelidikan. Bagi penyelidikan kuantitatif, data-data perlu diproses dengan pengiraan yang berhati-hati supaya tidak berlaku kesalahan statistik. Sekarang penganalisaan data adalah lebih mudah dengan bantuan program komputer. Dalam menganalisa statistik, kita harus akur dengan kenyataan ‘statistik tidak selalunya benar-benar membuat kenyataan yang tepat, ia hanya mencadangkan kenyataan yang betul, iaitu ada kemungkinan betul dan ada kemungkinan tidak betul’. Maklumat-maklumat hasil penyelidikan kualitatif pula perlu dicatatkan semasa atau sebaik sahaja kerja lapangan dijalankan. Ini terutamanya untuk mengelakkan penyelidik misalnya ‘terlupa’ akan maklumat-maklumat yang baru diperolehinya. Penganalisaan dapat dibantu dengan penggunaan carta, jadual, graf, rajah, transkrip, dan sebagainya.

h. Melaporkan Hasilan

Melaporkan hasil bermaksud menukarkan penyelidikan yang telah dijalankan kepada bentuk susunan teks bertulis. Ia merupakan peringkat akhir sesuatu penyelidikan. Penulisan laporan selalunya dibahagikan kepada beberapa tajuk kecil iaitu pengenalan dan latar belakang kajian, hipotesis dan kaedah kajian, analisa data-data, rumusan dan penutup, bibliografi dan lampiran-lampiran yang berkaitan.

Sebelum bahagian pengenalan, laporan selalunya mengandungi ruang untuk ‘halaman’ dan ringkasan atau abstrak kajian. Bahagian pengenalan menerangkan mengenai tajuk dan bidang kajian. Pada kebiasaannya sebahagian besar isinya adalah berdasarkan rujukan-rujukan sekunder. Bahagian hipotesis pula menyatakan harapan-harapan pengkaji terhadap hasil kajian. Ia juga menerangkan rasional di sebalik kaedah yang dipilih. Selepas itu barulah penulisan membincangkan hasil-hasil berdasarkan data-data yang diperolehi. Hujahan-hujahan yang kritikal disertakan. Dapatan-dapatan utama merupakan perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan penyelidikan. Mungkin juga terdapat dapatan-dapatan sampingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan topik kajian. Akhirnya penyelidik akan membuat rumusan daripada hasil kajian dan membuat cadangan-cadangan yang berkaitan. Adalah menjadi kebiasaan setiap penyelidikan sosial mencadangkan kajian-kajian lanjut berdasarkan dapatan-dapatannya.

Sungguhpun dari beberapa segi setiap projek penyelidikan adalah unik tetapi semua projek itu melibatkan kelima-lima peringkat asas yang sama. Peringkat-peringkat asas ini ialah memilih permasalahan; merumuskan rekabentuk penyelidikan; mengumpul data; pengkodan dan menganalisis data dan mentafsirkan hasil kajian. Tiap-tiap peringkat itu saling bergantung antara satu sama lain dan keseluruhan proses penyelidikan itu seolah-olah membentuk suatu kelingkaran. Jika hipotesisnya ditolak, penyelidik mesti mengkaji semula kajian-kajian dan membuat kajian sekali lagi. Malah jika hipotesisnya betul, penyelidik selalu berhajat untuk membuat replikasi atau mengulang semula kajiannya untuk memastikan penemuan-penemuan adalah tepat. (Kenneth D. Bailey,1992) .

KESIMPULAN

Semua aktiviti tentu ada matlamatnya. Selain daripada bertujuan untuk menyelesaikan masalah, mencari kebenaran, satu hobi atau tugasan rasmi, aktiviti penyelidikan juga merupakan aktiviti penting dalam kehidupan. Ia dapat melengkapkan lagi fungsi kemanusiaan, iaitu naluri ingin tahu sesuatu fenomena dan naluri ingin berkuasa membuat ramalan. Kajian mestilah saintifik, sistematik, logik, dinamik, berguna dan berbukti. Harus diingat bahawa proses penyelidikan mencari kebenaran adalah proses yang sukar, perlahan dan jarang sekali membuat penemuan yang menggemparkan.

Akhir sekali, dalam apa jua penyelidikan yang dilakukan, penyelidik haruslah mengikuti kod etika penyelidik yang bertujuan menjaga kebajikan responden dalam sesuatu penyelidikan. Proses penyelidikan telah menggariskan bagi setiap pengkaji mengenai sumbangan dan peranan melalui penyelidikan dengan menyediakan satu gambaran secara umum tentang kaedah dan teknik yang harus dilaksanakan oleh penyelidik. Setiap penyelidikan yang dijalankan semestinya mempunyai kaedah dan tatacara tersendiri, maka setiap penyelidik perlulah mengetahui dan sentiasa mengikut tatacara tersebut agar setiap hasil penemuan kajian tidak dipersoalkan.

...Selesai...

Semoga Mendapat Manfaatnya: 30 Disember 2010

Monday, November 22, 2010

Edisi 6: Reka Bentuk Penyelidikan

PROSEDUR PENYELIDIKAN

a. Penyataan Masalah

Setiap kajian dimulakan dengan mengenalpasti masalah. Permasalahan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perkara kajian yang akan lakukan. Kehidupan sosial memang dipenuhi oleh berbagai-bagai perkara yang boleh dijadikan topik kajian. Dalam bidang pendidikan umpamanya, guru-guru berhadapan dengan bermacam-macam permasalahan yang melibatkan murid-murid.

Penyelidik misalannya boleh mengemukakan kajian untuk mengetahui punca-punca masalah pembelajaran murid, meninjau pandangan murid mengenai kemudahan-kemudahan di sekolah, membandingkan pencapaian berasaskan latar belakang keluarga murid-murid, melihat persepsi hubungan murid-murid dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kajian, seseorang penyelidik tidak dapat mengkaji dan menyelesaikan banyak masalah dalam satu penyelidikan. Oleh itu adalah kebiasaan setiap penyelidikan memfokuskan kajian kepada suatu penyataan masalah yang khusus. Sebagai satu contoh penyelidikan mengenai kesan pemodenan ialah mengenai sekularisme. Penyelidikan mungkin ingin melihat bagaimana sekularisasi telah mengubah fikiran dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Untuk melakukan penyelidikan di seluruh negara adalah sukar. Jadi kita mengecilkan skop kajian ke sebuah sekolah.

b. Membuat Rujukan Bahan

Pengetahuan asas berkenaan perkara yang dikaji perlu sebelum melaksanakan kajian. Penyataan masalah tidak sempurna, tidak lengkap dan kabur tanpa membuat rujukan. Rujukan bahan atau sorotan literatur merupakan aktiviti-aktiviti mencari maklumat berkaitan perkara yang dikaji berdasarkan bahan-bahan sedia ada. Rujukan bahan boleh didapati daripada tulisan-tulisan, gambar-gambar, filem-filem, dan lain-lain bahan yang berkenaan. Sekiranya kajian mengenai sekularisme, penyelidik mesti benar-benar faham sekularisasi. Untuk itu peyelidik perlu ke perpustakaan mencari bahan-bahan mengenainya. Kemudian akan mencari hasil-hasil kajian atau tulisan-tulisan yang sedia ada mengenai kesan sekularisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan rujukan, pemahaman dalam menyatakan permasalahan kajian akan menjadi lengkap dan dapat dipertahankan. Seterusnya rujukan awal akan membantu untuk merangka hipotesis.

c. Mengemukakan Hipotesis

Hipotesis merupakan andaian-andaian penyelidik terhadap hasil penyelidikannya. Andaian itulah yang akan dibuktikan oleh penyelidikan yang bakal dijalankan. Untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik ia perlulah mempunyai sifat-sifat seperti berfokus, jelas, logik, difahami dan dapat diuji.

d. Menentukan Kaedah

Kaedah merupakan cara atau jalan menyelesaikan permasalahan penyelidikan. Kaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan(Ahmad Mahdzan Ayob 1995:44). Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji, barulah difikirkan kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan. Adalah salah sekiranya kita menentukan kadah sebelum ada persoalan.

Secara umum kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kita boleh memilih salah satu pendekatan ataupun menggabungkan kedua-duanya. Dihubungkan dengan teori-teori yang berbentuk makro selalu akan menggunakan pendekatan kuantitatif sementara yang berbentuk mikro kebiasaannya menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur, mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas, dan menumpukan kepada hasil.
Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar.

Pendekatan kualitatif pula berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil .

Sungguhpun terdapat perbezaan-perbezaan kualitatif dan kuantitatif, kedua-duanya merupakan kaedah penyelidikan yang empirikal. Semua penyelidikan empirikal mempunyai persamaan-persamaan asas seperti mempunyai matlamat, sistematik dalam prosedur, membuat perbandingan, membuat deskripsi, menguji hipotesis, membuat penjelasan sebab dan akibat dan membuat analisa kritikal. Kita boleh memilih salah satu daripada pendekatan terutamanya berdasarkan masalah dan keluasan skop kajian yang akan kita laksanakan. Sekiranya kajian melibatkan jumlah responden yang besar misalannya melebihi empat puluh orang, pendekatan kuantitatif lebih sesuai. Sekiranya cuma memilih bilangan responden yang kecil, misalnya lima orang, maka pendekatan kualitatif dipilih.

Harus diingat bahawa isu utama yang menjadi asas kepada kaedah penyelidikan adalah permasalahan, bukan kaedah menentukan penyelidikan. Dengan kata lain setiap penyelidikan bermula dengan masalah, bukan metodologi. Setelah ada permasalahan barulah data-data dicari melalui metodologi-metodologi dan strategi pilihan sesuai.

bersambung...

Sunday, October 31, 2010

Edisi 5: Reka Bentuk Penyelidikan

TUJUAN PENYELIDIKAN

Menurut Asmah Hj. Omar(1991:74) ada tiga tujuan sesuatu penyelidikan itu dibuat, iaitu (i) untuk menyelesaikan masalah, (ii) mendapatkan huraian dan perincian terhadap sesuatu gejala dan (iii) menguji teori/hipotesis yang sedia ada. Namum begitu tujuan penyelidikan ialah:

a. Penerokaan. Penyelidikan untuk meneroka dijalankan apabila penyelidik berhasrat mengetahui atau memahami masalah, keperihalan dan pendekatan dengan lebih mendalam, terutamanya skop penyelidikan yang pernah diteroka oleh penyelidik lain yang belum berhasil menunjukkan dapatan.

b. Penjelasan dan Pengelasan. Penyelidikan berusaha untuk menjelaskan maksud, di samping memperlihatkan mengelaskan fenomena tertentu menurut bidang. Penekanan di sini ialah ketetapan terhadap kebolehpercayaan dan kesahihan. Sifat dan ciri-ciri fenomena yang diselidiki perlulah tepat dan dikelaskan dengan tuntas.

c. Penetapan Perkaitan. Penyelidikan untuk menetapkan atau menentukan perkaitan ini melibatkan dua atau lebih variabel. Perkaitan antara variabel berlaku apabila perubahan pada variabel berkenaan terjadi serentak. Contohnya, dalam bidang bahasa Melayu , lebih banyak kosa kata dan istilah baru dibentuk dan digunakan maka lebih mantap dan dinamik Bahasa Melayu.

d. Penentuan Perkaitan Sebab-Akibat. Penyelidikan untuk menentukan perkaitan sebab-akibat pula merupakan usaha untuk menjelaskan mengapa fenomena tertentu yang hendak dikaji berlaku. Seandainya penyelidik dapat memastikan fakta mengapa fenomena tertentu terjadi dengan tepat dan menyeluruh maka sudah tentu mampu membuat ramalan tentang fenomena tersebut. Sebaliknya, sekiranya penjelasan tidak tepat dan lengkap, maka ramalan yang dibuat tidak mungkin terjadi.

Sunday, October 10, 2010

Sembuhkah Luka Hati


Betapa hari ini bukan kelmarin

yang mencatatkan segala pengalaman

liku sebuah perjalanan

tercalit pedih hingga tak keruan

rebah tak bernafas dalam kerinduan


Betapa hari kelmarin hadirnya sebuah penipuan

yang menangisi setiap kegelapan

di atas terjahan tikaman

menusuk menghiris jantung dan perasaan

terburai dengan lelehan

pedih dalam tangisan

di atas sebuah kepercayaan


Betapa hari ini lelahnya satu penantian

yang menjerat dengan sebuah panahan

yang kugantung pada dinding harapan

yang kau tutur seribu perjanjian

tanda sebuah ketulusan

yang kau hancurkan sebuah pengertian

tanda sebuah kecurangan


Betapa malangnya sebuah kenangan

yang terselak di luar pandangan

di atas sebuah keterlanjuran

mencintaimu...

di atas sebuah kepalsuan

menyayangimu...

dan hamba sebuah keabadian

mengasihimu...

Thursday, October 7, 2010

Seribu Mimpi Tidak Terlerai Dengan Air Mata: Terima Kasih Di Atas Sebuah Pertemuan

LEWAT meniti usia ini, ingin sekali mengundur bait-bait manis dan suka duka sebuah perjalanan kehidupan. Lantas dengan keizinan Allah, putaran itu disemadikan dengan pertemuan yang cukup bererti. Rasanya terlalu lama kita dipisahkan dengan ruang dan kesibukan masa. Cukup tidak mengizinkan.

Merealitikan Impian

Mengimbau NOSTALGIA, kadangkala cukup meyakitkan dan kadangkala cukup indah di lukiskan di kanvas hati. Ketika masih bergelar seorang pelajar. Bertungkus lumus menghadapi segala cabaran dan dugaan. Realitinya SM Sultan Ibrahim (1) adalah tempat kita menimba dan mencari titik-titik ilmu untuk kita bawa sehingga ke hari ini. Terima kasih buat guru-guruku yang cukup sabar dalam menitipkan setiap ilmu. Percayalah setiap yang kau curahkan telah menguntum bebunga dan hasilnya kau lihat sahaja, buah-buah yang ranum dan cukup manis. Pelajar-pelajar kau telah mencipta gemilang di persada ini.

Selamat Datang

PERTEMUAN yang singkat ini cukup memberi makna dan pengertian. Apatah lagi kita dipisahkan 23 tahun yang lalu. Mampukah kubendung takungan air mata ini? Mampukah kuucapkan rasa kerinduan dan kesyahduan di hari ini? Mampukah kuberbicara dengan rasa sebak ini?

Guru dan Bekas Pelajar...Yang Mana Satu?

Meriahnya Hari ini

YA...sebenarnya tiada kata-kata yang mampu diukirkan. Cukuplah sekadar senyuman seikhlas hati, tanda kita dipertemukan. DAN...moga pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Terima Kasih buat rakan-rakan yang cukup KUAT untuk menyatukan kami di REUNION ini. Moga Ukhwah dan persaudaraan ini tetap berkekalan.

Masih Kekal Jelita

Masih Tetap Kacak

Kutitipkan sebuah puisi: Dengarilah...

Tak Dok Aroh Nok Royat Guano

(Sukarnya Untuk Melafazkan)

Bakpo weh tibo-tibo

mataku berair jupo

denganmu

Mu bukae gewe ku

Mu bukae kamcingku

Mu cumo hadir didiariku


Bakpo weh pinar mataku

Lihat puok-puok mu pakat mari

Dah lamo aku tunggu

23 tahun dok sebeak sini

Tak dok seore pun tanyo

Aku tunggu gapo...


Mari peluk aku

Aku rindu ko mu

Aku sayae ko mu

Aku ingat sokmo

Berasa to sir lepas


Bakpo weh tibo-tibo

Seboknyo dado

Tok leh nok royat cerito

Bilo bertemu muko

Bagai rasa di surgo


Bakpo weh tibo-tibo

Rasa sesak nafas

Bak po mu nak gi dah

Kae baru sekejap kito jupo

Tok leh lamo ko???


Ah...tak dok aroh nak royak guano

Berpisah milik kito

Dan ada mase kito kenae lagi

Detik2 itu...


Kehadiranmu ku nanti...Mengisi ruang sebuah kehidupanSunday, October 3, 2010

Edisi 4: Reka Bentuk Penyelidikan

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN

Penyelidikan ialah aktiviti ilmiah yang mengumpulkan pengetahuan baru daripada sumber primer atau utama, dengan penekanan pada prinsisp-prinsip umum, dan ramalan keumuman atau generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Sehubungan itu, penyelidikan menggunakan cara-cara yang rapi, teliti dan sistematik. Antara ciri-ciri penyelidikan yang baik ialah:

a. Penjelasan (Explanation) & Ramalan (Prediciton). Matlamat unggul sesuatu penyelidikan dijalankan ialah untuk memajukan penjelasan dan ramalan tentang sesuatu fenomena fizikal atau sosial. Dengan kata-kata lain, tujuan atau pernyataan masalah penyelidikan tentang apa yang ingin dijelas atau diramalkan mestilah amat jelas. Angkubah-angkubah yang ingin dijelaskan serta hubungan antara satu sama lain dalam suatu fenomena yang ingin dikaji mesti dinyatakan secara eksplisit. Justeru itu, hipotesis sama ada dalam bentuk diskriptif mestilah spesifik, nyata dan boleh diuji.

b. Fenomena Yang Bercorak Dan Berulang (Patterned and Repetitious Phenomena). Sehubungan dengan ciri penjelasan dan ramalan, fenomena yang dikaji dalam sesuatu penyelidikan haruslah mempunyai corak yang berulang-ulang. Jika sesuatu fenomena kajian itu tidak berstruktur, tidak mempunyai ciri-ciri sistematik dan tidak mempunyai hubungan yang tekal, sudah tentunya penjelasan dan ramalan tidak boleh dibuat dengan kepastian yang tinggi. Peristiwa yang wujud hanya sekali sahaja tidak boleh dijelaskan dengan darjah verifikasi yang kuat. Pendek kata, fenomena kajian yang baik mesti manpu dikaji oleh pengkaji lain kerana fenomena berkenaan mempunyai corak yang boleh diramal dan dijelaskan serta wujud dalam keadaan lain dan berulangan.

c. Replikasi (Replication). Supaya sesuatu kajian itu dianggap baik, kajian tersebut mesti mampu direplikasikan oleh pengkaji sendiri dan pengkaji lain. Hanya selepas sesuatu pemerhatian dikesan berulang kali, barulah kita menganggap kajian itu saintifik dan boleh dipercayai. Justeru itu, kajian yang baik menetap dan menerangkan spesifikasi metodologinya agar dapat dijalankan semula oleh pengkaji-pengkaji lain. Sifat ini mempunyai kaitan dengan ciri empiris iaitu sesuatu kajian sama ada metodologi atau fenomena yang ingin dikaji boleh diulangi oleh pengkaji yang lain. Ini memastikan bahawa penemuannya boleh disahkan semula atau ditolak.

d. Kuantifikasi (Quantification). Mengikut Forcese & Richer, ‘Quantification refers to the assignment of numerical values to the phenomena under investigation’ (11973:10). Kajian yang baik mengkaji fenomena yang dapat dihuraikan; apa yang boleh dihuraikan sebaik-baiknya boleh diukur. Lantaran itu, fenomena kajian yang baik dapat kuantifikasikan melalui angkubah-angkubahnya. Semakin halus ukuran angkubahnya, semakin tinggi kekuatan hubungan statistikal yang mampu dibuktikan. Hipotesis yang dibentuk berasaskan angkubah-angkubah yang measureable lebih mantap dan boleh dianalisa dengan pelbagai kaedah statistik. Contohnya sekiranya pengkaji ingin menghurai dan mengklasifikasikan motivasi pekerja, maka mesti adanya instrumen untuk mengukur konstruk tersebut dan hasilnya dalam data yang boleh diuji.

e. Konseptualisasi : Abstrak Dan Operasi. Selanjut daripada ciri kuantifikasi, konsep-konsep dalam sesuatu kajian yang wujud dalam bentuk abstrak mestilah boleh dioperasikan secara validnya. Apabila kita operasikan sesuatu konsep, kita menetapkan unsur-unsur konsep tersebut dalam bentuk yang boleh ditanggap dan diukur atau angkubah-angkubahnya. Pengoperasian konsep abstrak atau konstruk yang valid merupakan pengoperasian yang mempunyai keesahan konstruk yang tinggi. Dengan kata-kata lain, angkubah-angkubah yang dibentuk untuk mewakili konstruk betul-betul menepati had dan spesifikasi konstruk tersebut. Mengikut Zetterberg, terdapat tiga kemungkinan kesilapan dalam proses pengoperasian konstruk. Yang pertamanya, angkubah yang dipilih tidak merangkumi pengertian konstruk. Contohnya jika secara konsepsinya, kelas sosial diertikan sebagai pendapatan bulanan dan kesedaran seseorang tentang keanggotaannya dalam sesuatu hirarki manakala angkubah yang dipilih untuk kelas sosial hanya mengambil kira pendapatan bulana sahaja. Kesilapan yang kedua yang mungkin timbul ialah di mana pengoperasiannya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada konstruknya. Contohnya angkubah-angkubah yang dipilih untuk mengoperasikan kelas sosial tadi termasuk pendapatan, kesedaran dan tahap pendidikan. Akhirnya, kesilapan ketiga ialah pengoperasian yang tidak menepati langsung konstruk yang dimaksudkan. Contohnya angkubah untuk kelas sosial ialah warna kulit di mana orang berkulit putih dianggap kelas tinggi manakala orang berkulit hitam dianggap kelas bawahan.(Zetterberg, 1965:114)

f. Model, Hipotesis Dan Teori. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa penyelidikan yang baik biasanya menggunakan pendekatan deduksi berdasarkan model, hipotesis dan teori. (Gay & Diehl, 1996: 77) Penyelidikan yang memaju dan mencabar model, hipotesis dan teori yang sedia wujud akan menganjakkan paradigma dan menghasilkan model, hipotesis dan teori baru. Justeru itu, mengikut Newman, ‘There is no evidence… that a single scientific discovery ever was made by induction as conceived by Bacon. On the contrary it is quite clear that to engage in research without the stimulus and guidance of hypotheses, rules, preconceptions, anticipations, control criteria and the like is a hopeless if not indeed frivolous activity (Newman, 1961, Vol. 1, 91). Jelasnya, satu ciri penyelidikan yang baik ialah ianya berasaskan paradigma teori dan model yang sedia ada.

g. Objektiviti/Keobjektifan. Objektiviti merupakan sifat penganggapan yang tidak dipengaruhi oleh emosi atau prasangka seseorang. Dalam pernyataan masalah, pengkaji mestilah memastikan bahawa fahamannya terhadap masalah adalah sama dengan fahaman pengkaji-pengkaji lain. Begitu juga dalam pemilihan kaedah, teori dan rujukan literaturnya. Sekiranya terdapat bukti bahawa terdapat kaedah yang lebih baik daripada kaedah yang ingin dijalankannya, maka dia mesti sedia menerimanya.Supaya data yang diperolehi mempunyai keesahan yang tinggi, soalan-soalan atau item-item dalam instrumen (soal selidik) mesti mempunyai objektifan yang tinggi. Ini bererti soalan itu tidak berbentuk ambiguous tetapi memberi interpretasi yang sama kepada sesiapa sahaja yang membacanya. Bagi peringkat pungutan, analisa dan laporan data, emosi dan kepentingan pengkaji dan sponsornya harus diketepikan agar laporan dapat dibuat dengan objektifnya. Begitu juga dalam pemilihan sampel atau subjek kajian pengkaji mestilah mematuhi rancangan yang telah ditetapkan dan tidak mengubahnya untuk menyesuaikan sampel agar dapat memenuhi kepentingan diri.(Forcese & Richer, 1973:16) Untuk memastikan bahawa sampel yang dipungut adalah objektif dan tidak bias, maka terdapat berbagai-bagai kaedah persampelan seperti persampelan rawak, persampelan kluster, persampelan sistematik dan persampelan rawak berstrata. (Gay & Diehl, 1996: 128)

h. Kebolehpercayaan & Keesahan. Pengukuran Aras pengukuran data dalam sesuatu penyelidikan boleh berbentuk nominal, ordinal, interval atau ratio. Penyelidikan yang baik akan seboleh-bolehnya menggunakan aras ukuran yang tinggi iaitu data interval atau ratio. Ini adalah kerana analisa statistik seperti ujian paramatriks yang lebih teliti dan rapi boleh dilakukan terhadap data interval atau ratio. Justeru itu, sekiranya perhubungan causal dikaji, adalah pentingnya data interval atau ratio dipungut. Sehubungan dengan itu, ciri kebolehpercayaan dan keesahan pengukuran amat perlu diamati oleh pengkaji. Semakin tinggi sifat kebolehanpercayaan dan keesahan sesuatu analisa dan pungutan data, semakin tepat dan baik sesuatu penyelidikan. (Forcese & Richer, 1973:73).

i. Faktor Etika. Setiap penyelidikan mestilah memastikan kaedah, kandungan dan tujuan tidak melanggar kod etika pengkaji, norma dan nilai-nilai sejagat seperti agama. Sekira sesuatu kajian memenuhi semua ciri dan prinsip saintifik tetapi tidak beretika mana sudah tentunya penyelidikan demikian dianggap kurang baik. Contohnya penyelidikan yang memanipulasi manusia klon manusia dan sebagainya. Isu yang berkaitan dengan isu etika ialah kejujuran pengkaji. Pengkaji mesti menunjukkan segala usahanya untuk memastikan bahawa setiap langkah penyelidikan dilaksanakan dengan jujur dan segala data yang diperolehi adalah tepat.

Monday, August 23, 2010

Edisi 3: Reka Bentuk Penyelidikan

KEPERLUAN PENYELIDIKAN

Menjalankan penyelidikan menyeluruh melibatkan perancangan yang sistematis dan teratur supaya produser penyelidikan dapat dijalankan tanpa banyak halangan. Pada kebiasaannya terdapat beberapa prosedur yang mesti diikuti dalam membuat penyelidikan. Antaranya:

i. Masalah

Sebenarnya, segala lapangan penyelidikan mempunyai masalah yang banyak jumlahnya. Masalah merupakan setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk menyelesaikannya. Masalah perlu dapat dirasakan sebagai satu halangan yang perlu dilalui supaya kita dapat berjalan terus. Sehubungan dengan itu, masalah dalam penyelidikan perlu memiliki ciri-ciri yang menggerakkan kita untuk membahaskannya bagi manfaat yang diperoleh daripadanya. Oleh sebab itu, mengenali masalah perlu disertai pandangan yang kritis dan selektif. Namun, tidak semua orang dapat melihat dan menyedari masalah tersebut. Banyak orang, terutama yang belum banyak berkecimpung dalam lapangan penyelidikan, berasa sangat sukar menemukan masalah yang tepat untuk diselidiki.

Punca utama orang tidak mampu menemukan masalah itu terletak pada bidang penguasaan lapangan penyelidikan. Seorang pelajar dalam bidang pendidikan mungkin sudah menemukan pendapat yang teoritis atau spekulatif tentang falsafah pendidikan tetapi lantaran kurang penguasaannya terhadap masalah dalam pendidikan, maka dia sukar untuk mengikuti perkembangan lapangan yang dipilihnya itu, secara praktis, dalam jangka masa yang singkat. Sebaliknya, apabila seseorang telah biasa dalam lapangannya yang khusus dan mengikuti perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam lapangan masalah-masalah yang masih tertinggal untuk diselidiki.

Masalah yang terpilih untuk dikaji perlu dinyatakan dengan tepat dan jelas. Masalah yang berkesan biasanya menjelaskan dengan sendiri apa yang hendak dikaji, bagaimana hendak mengkajinya dan setakat mana ia perlu dikaji. Kaedah yang digunakan untuk menyatakan masalah yang rumit dan besar adalah dengan menghadkan bidang kajian. Masalah yang besar boleh menyebabkan objektif kurang jelas dan seterusnya menyebabkan penggunaan kaedah, analisis, dan penafsiran yang tidak sesuai. Pemecahan masalah kepada bidang-bidang dan unsur-unsur yang kecil membolehkan penyelidik menyatakan sesuatu masalah dengan lebih jelas dan tepat.

ii. Pembentukan Objektif dan Hipotesis

Objektif berasal daripada perkataan objek. Mengikut Mohd. Majid Konting(2000: 35) objektif merupakan sasaran sebenar penyelidik. Objektif wujud di luar fikiran sebagai objek yang nyata, dan bukannya wujud di dalam fikiran sebagai satu idea, manakala Kamarudin Ngah(1990:8) objektif merujuk kepada apakah yang akan dilakukan dalam kajian yang boleh membantu pembentukan matlamat. Objektif berbeza dengan matlamat kerana matlamat merupakan jangkaan umum hasil daripada sesuatu aktiviti atau proses. Oleh itu, objektif sesuatu penyelidikan merupakan sasaran sebenar yang boleh dicerap.

Objektif penyelidikan merupakan tujuan khusus yang perlu dicapai bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Objektif yang jelas bukan sahaja menunjukkan apa yang hendak dicapai tetapi juga memandu penyelidik bagaimana dan bila hendak mencapainya. Tanpa objektif jelas, penyelidik mungkin akan kehilangan arah semasa menjalankan penyelidikannya. Bagi membentuk objektif yang jelas penyelidik hendaklah menggunakan perkataan yang tepat dan boleh dicerap. Antara perkataan untuk menyatakan objektif perlakuan; mengenal pasti, mengelas, mengukur, merekod, mengumpul, menyusun, memerhatikan, menjelaskan, membina, menyediakan, memeriksa dan mencari.

Dalam bidang penyelidikan, hipotesis sebagai perumusan jawapan yang sementara tentang permasalahan tertentu dan diusahakan untuk mencari jawapan yang sebenar. Hipotesis membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan cerapan. Hipotesis memberi jangkaan penyelidik mengenai hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. Bukti-bukti daripada itu, penyelidikan akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis itu perlu diterima atau diketepikan.

Seboleh-bolehnya hipotesis yang dipilih merupakan jawapan yang sebenar terhadap permasalahan penyelidikan. Dalam hal ini hipotesis sangat berguna untuk:

a. Hipotesis memberi jangkaan atau ramalan sementara tentang fenomena yang dikaji.

b. Hipoteisi memberi kenyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung. kewujudan hubungan di antara pembolehubah-pemboleh ubah yang dikaji boleh dinyatakan dengan jelas dan dibuktikan dengan fakta.

c. Hipotesis dapat memberi panduan kepada penyelidikan kerana hipotesis mewakili satu objektif tertentu. Hipotesis menentukan apa yang harus dilakukan, jenis data yang perlu diperolehi, kesesuaian fakta-fakta yang terpilih serta menentukan kaedah penyelidikan yang harus digunakan.

d. Hipotesis memberi rangka laporan dapatan dan kesimpulan kajian. Hipotesis yang baik dapat memandu kesimpulan yang harus dibuat bagi menyelesaikan masalah. Hipotesis juga boleh memberi panduan bagaimana laporan dibuat dan disebarkan.

Sesuatu hipotesis estilah memenuhi ciri-ciri tertentu bagi membolehkannya dterima ebagai hipotesis penyelidikan. Ciri-ciri tersebut adalah:

a. Hipotesis hendaklah boleh dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat. Hipotesis yang mudah, jelas dan tepat bukan sahaja membolehkan penyelidikan dilakukan dengan sempurna malah memudahkan orang ramai memahami laporan sesuatu penyelidikan.

b. Hipotesis mestilah tekal dengan pengetahuan yang ada. Hipotesis seterusnya tidak bertentangan dengan teori dan hukum yang ada.

c. Hipotesis mestilah mempunyai kuasa penjelasan. Kuasa penjelasan adalah keupayaan hipotesis menerangkan fenomena yang dikaji dengan logik, tepat dan jelas.

d. Hipotesis hendaklah mempunyai jangkaan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah.

e. Hipotesis mestilah diuji. Pengujian hipotesis membolehkan kepastian dibut sama ada bukti-bukti yang ada menyokong atau tidak menyokong hipotesis yang bersifat sementara.

iii. Data

Penyelidikan memerlukan sejumlah data. Jenis data yang perlu dikumpul bergantung pada jenis permasalahan. Dengan demikian, penyelidik perlu memahami permasalahan penyelidikan dengan sejelas-jelasnya supaya tidak menghadapi masalah besar untuk menentukan jenis dan jumlah dan jumlah data yang diperlukan.

Pengumpulan data boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Antaranya:

a. Pemerhatian

Salah satu kaedah kajian yang popular ialah membuat pemerhatian menggunakan berbagai-bagai cara catatan bergantung kepada objektif. Penyelidik akan membuat pemerhatian terhadap perlakuan dan tindak balas responden tanpa terlibat secara langsung untuk merangsangkan tindak balas tersebut. Seseorang itu mungkin membuat pemerhatian dari jauh atau berada bersama di alam kumpulan responden.

Catatan pemerhatian boleh dilaksanakan menggunakan kaedah rekod anekdot. Rekod ini memerlukan penyelidik mencatat sebarang pemerhatian dalam buku catatan. Seterusnya, penyelidik menjalankan analisis berdasarkan sesuatu kriteria, teori atau kajian-kajian lepas dan mungkin ini menjurus kepada kewujudan teori baru.

b. Temubual

Temubual merupakan kaedah bilamana responden dan penyelidik hadir sama di dalam proses memperolehi maklumat, menggunakan telefon atau sebarang alat komunikasi yang sesuai seperti email.

Kebaikan kaedah ini ia fleksibel di mana seseorang yang ditemubual boleh menerangkan perkara yang tidak difahami dengan lebih lanjut. Selain itu, penemubual boleh membuat pemerhatian terhadap orang yang ditemubual dan dengan ini boleh menentukan sesuatu perkara berdasarkan reaksi yang diberi.

Temubual sangat pratikal digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat daripada populasi yang kecil, pendidikan rendah, buta huruf, populasi yang berumur dan kanak-kanak. Aspek terpentingnaya ialah muda suai. soalan boleh dikemukan oleh penyelidik mengikut situasi penyelidikan. Penyelidik boleh mengemukakan soalan dengan mudah sekiranya responden tidak bersedia untuk menjawab soalan yang memerlukan pemikiran yang tinggi. Soalan yang serius dan sukar boleh dikemukakan sekiranya responden telah bersedia untuk menjawab soalan demikian.

c. Soal selidik

Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak, dan sebagainya. Soal selidik lebih pratikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar.

Soal selidik juga dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas responden terhadap rangsangan soalan yang diberi. Gerak balas atau jawapan yang diberi oleh responden tidak dipengaruhi oleh personaliti dan tingkah laku penyelidik serta cara penyelidikan kerana penyelidik tidak hadir sama semasa responden memberikan gerak balasnya. Ketidakhadiran penyelidik secara langsung mendorong responden memberikan jawapan yang lebih tepat dan benar. Responden juga terasa bahawa dirinya selamat untuk memberi jawapan yang tepat dan benar terhadap rangsangan.

d. Ujian dan Skala

Ujian merupakan satu set rangsangan yang terdiri daripada soalan atau kenyataan. Set rangsangan ini diberi kepada responden untuk mendapatkan gerak balas mereka berasaskan kepada pemarkatan. Markat yang menggambarkan sampel tingkah laku responden merupakan satu petunjuk sejauh mana responden mempunyai ciri-ciri yang diukur.

Ujian biasanya digunakan di dalam penyelidikan pendidikan. Penentuan pencapaian, kecerdasan dan bakat pelajar diperlukan untuk membolehkan penyelidik pendidikan menilai sejauh mana ciri-ciri tersebut ada pada seorang pelajar. Penyelidik pendidikan kerap kali menggunakan ciri-ciri pencapaian, kecerdasan, dan bakat pelajar sebagai petunjuk untuk hubungan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar seperti jantina pelajar, status sosioekonomi penjaga pelajar, umur pelajar, kaedah pengajaran guru dan sikap pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran.

Keseluruhannya, penyelidik perlu berhati-hati supaya tidak hanya mengumpl data yang tertentu dengan tujuan untuk menerima atau membenarkan hipotesis kajian. Pengumpulan data hanya untuk mencari kebenaran. Oleh itu, pengumpulan data atau bahan yang relevan hendaklah dilakukan dengan menyeluruh, cermat, dan berhati-hati.

iv. Bantuan dan Peralatan

Penyelidik memerlukan pelbagai bentuk bantuan dan peralatan untuk melakukan penyelidikan. Antara keperluan penyelidikan ialah masa, tenaga terlatih serta alat bantu komputer dan elektronik yang canggih. Di atas semua bentuk kemudahan tersebut tentulah diperlukan bantuan kewangan yang mencukupi.

v. Kebebasan

Penyelidikan memerlukan kebebasan , iaitu kebebasan mental dan material. Ini bermaksud kebebasan berfikir, membuat perancangan, melaksanakan dan menjalankan penyelidikan, menarik kesimpulan serta menerbitkan hasil penyelidikan.

Apa yang dicari dalam penyelidikan ialah kebenaran iaitu bertitik tolak dan berakhir dengan kebenaran. Dengan demikian, penyelidik mesti bergerak dengan fikiran terbuka dan bebas untuk mencari kebenaran, bebas untuk menyusun hipotesis dan jangkaan dapatan untuk membuktikan ilmiahnya.